На 9 юни 2022 г. бе проведено редовно общо събрание на акционерите на „КЦМ 2000“ АД.

Пред акционерите бяха отчетени добрите резултати на дружествата от Групата за 2021 г., постигнати независимо от високите цени на енерго-носителите и кризата с COVID-19.

Като едно от най-важните събития за КЦМ 2000 АД през 2021 г. бе отбелязано придобиването на най-голямото предприятие за добив и преработване на оловно-цинкови руди в страната – „Върба-Батанци“, респективно „Горубсо-Мадан“ АД.

В тази връзка акционерите приеха и промени в Устава на компанията, касаещи промяна в наименованието й, което вече ще бъде ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД. За член на Съвет на директорите на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 бе избран Сергей Атанасов, изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“ АД. Досегашните членове на Съвета – Румен Цонев, Розин Ангелов, Иван Добрев и Стоян Пехливанов, продължават мандатите си.

„Настоящите промени затвърждават трайното разрастване на холдинга в минно-металургичния сектор на страната. Те са в изпълнение на стратегията ни за вертикална интеграция на бизнеса – от добива на първични суровини през преработката им до метали и производство на крайни потребителски изделия, в основата на които са оловото и цинка. Така се надгражда и солидната позиция на компанията, създавана вече повече от 60 години като високо успешен бранд“, сподели Румен Цонев, главен изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000.