Днес Комисията публикува изданието за 2022 г. на доклада за постиженията в областта на науката, научните изследвания и иновациите, в който се анализират постиженията на ЕС в областта на иновациите в глобален контекст. Докладът предоставя информация за това как политиките в областта на научните изследвания и иновациите могат да спомогнат за изграждането на приобщаваща, устойчива, конкурентоспособна и гъвкава Европа, като се използва съществената роля на научните изследвания и иновациите като източник на просперитет и катализатор за промяна. В доклада също така се очертава как коронавирусната пандемия и руското нашествие в Украйна призовават Европа да засили готовността си за бърза и адекватна реакция на нови, неочаквани предизвикателства.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Докладът за постиженията в областта на науката, научните изследвания и иновациите за 2022 г. показва ключовото значение на научните изследвания и иновациите за изграждането на устойчиво и стабилно бъдеще, от което се нуждае Европа. Цифровият и екологичният преход просто не могат да бъдат осъществени без силни системи за научни изследвания и иновации. Данните в доклада подкрепят предстоящото ни съобщение относно нова европейска програма за иновации“.

В доклада са представени пет начина, по които науката може да спомогне за изграждането на устойчива, конкурентоспособна и гъвкава Европа с политики, които:

  • спомагат за изграждането на екологосъобразна и цифрова икономика за проспериращи общества, при които никой няма да бъде пренебрегнат;
  • подготвят за промени — както планирани, така и неочаквани, със сигурни икономики, диверсифицирани вериги на доставки и знания, които ще спомогнат за справяне с бъдещите предизвикателства;
  • инвестират повече в хората, предприятията и институциите с цел намиране на решения;
  • свързват физически лица и организации с цел достъп и споделяне на умения и знания, както и намаляване на различията между регионите и държавите за една по-силна система за иновации;
  • осигуряват правилните институционални и финансови рамкови условия, създадени съвместно с гражданите с цел насочване към приоритетните области.

Тазгодишният доклад показва, че в световен мащаб ЕС продължава да бъде силен фактор по отношение на научната продукция и технологичните резултати. Въпреки че представлява едва 6 % от населението на света, на Съюза се падат около 18 % от световните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и 21 % от най-цитираните научни публикации в световен мащаб. Що се отнася до технологичните резултати, ЕС заема водеща позиция в световен мащаб в областта на климата с 23 % от всички заявки за патенти. ЕС има значим принос и в други области, като биоикономиката (23 %) и здравеопазването (17 %). Тази позиция обаче отслабва, тъй като основните търговски партньори на ЕС подобряват постиженията си в областта на иновациите с по-бързи темпове през последните години. Инвестициите в НИРД в ЕС намаляха по време на кризата, като между секторите се наблюдават значителни различия. Водещите инвеститори в НИРД в ЕС в услуги в областта на здравеопазването и информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са увеличили инвестициите си в НИРД между 2019 г. и 2020 г. (съответно 10,3 % и 7,2 %), но водещите инвеститори на ЕС в научни изследвания и иновации в други сектори са намалили инвестициите си в НИРД по време на кризата, като например доставчиците на ИКТ (-3,6 %), химическите продукти (-3,7 %), автомобилостроенето (-7,2 %) и авиокосмическата промишленост (-22,6 %).

Намаляващата динамика на бизнеса в ЕС ще има последици за иновациите и икономическия растеж. В доклада се твърди, че подобряването на средата за стопанска дейност и капацитета за иновации на ЕС изисква нов тласък, когато става въпрос за справяне с дългогодишни проблеми, като например пречките пред достъпа до финансиране, регулаторните рамки, които не допускат иновации, трайното разделение между добре работещите и изоставащите предприятия и трудностите при привличането и задържането на талантливи кадри. Тези въпроси ще бъдат разгледани в предстоящото съобщение относно нова европейска програма за иновации.

Виртуалното представяне на доклада ще се проведе на 12 юли 2022 г. от 15:00 до 17:00 ч. централноевропейско време. Тогава ще бъдат представени основните констатации от доклада и ще бъде проведено обсъждане с високопоставени оратори относно настоящите тенденции в областта на научните изследвания и иновациите и свързаните с тях политики.

Контекст

В доклада на ЕС за постиженията в областта на науката, научните изследвания и иновациите се анализира динамиката на научните изследвания и иновациите и нейните движещи сили. Посредством основан на показатели анализ и задълбочено проучване на актуалните политически въпроси в него се очертава една подробна картина, която дава достатъчно сведения както на научноизследователската общност, така и на създателите на политики и на анализаторите в сферата на икономиката и финансите. Това е четвъртото поредно издание на доклада, който изготвя на всеки две години генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия. Предишното издание (от 2020 г.) е публикувано тук.