Днес Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) обяви избраните шест обекта, които ще приемат първите европейски квантови компютри: те се намират в Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия и Полша. На място те ще бъдат интегрирани в съществуващи суперкомпютри и ще образуват широка мрежа в цяла Европа. Общите планирани инвестиции възлизат на над 100 млн. евро, половината от които идват от ЕС, а другата половина — от 17-те държави, участващи в СП EuroHPC. Промишлеността и изследователи от академичните среди от всяка част на Европа ще имат достъп до тези шест квантови компютъра, които стъпват на най-съвременни европейски технологии.

Новите квантови компютри ще отговорят и на нарастващото търсене на потенциални нови услуги и квантови изчислителни технологии от страна на европейската промишленост и академичните среди. Те ще бъдат в състояние да решават сложни задачи в разнообразни области като здравеопазване, изменение на климата, логистика или енергопотребление в рамките на часове, а не за месеци и години, какъвто е случаят с днешните системи, като същевременно ще консумират много по-малко енергия.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Ето пример за истински европейски проект. С обединени ресурси и познания можем да поведем в област, която е от съществено значение за бъдещето на нашето цифрово общество. Това ще подкрепи и усилията ни в борбата с изменението на климата. Става дума също така за важна стъпка към осъществяване на концепцията за внедряване в Европа на общодостъпна инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри и квантови изчислителни технологии.“

Новите квантови компютри се очаква да бъдат на разположение в шестте горепосочени обекта през втората половина на 2023 г. Те ще поддържат широк спектър от приложения с промишлено, научно и обществено значение за Европа:

  • много по-бързо и ефикасно разработване на нови лекарства благодарение на разработването на „цифров близнак“ на човешкото тяло, върху който да се провеждат например виртуални изпитвания на лекарства;
  • решаване на сложни логистични проблеми и проблеми с планирането, което ще спести на дружествата време и гориво;
  • разработване и изпитване във виртуална среда на нови материали, като полимери за самолети, каталитични преобразуватели за автомобили, фотоелементи или свръхпроводници при стайна температура, които биха могли да акумулират енергия за неопределен период от време.

Тези нови квантови компютри представляват стъпка към постигане на целите в нашия план за цифровото десетилетие — да разполагаме с първия си компютър с квантово ускоряване до 2025 г., както и с авангардни квантови способности до 2030 г.

Става дума за изцяло европейска инициатива: тези машини ще бъдат с изцяло европейски хардуер и софтуер и ще ползват европейски технологии, разработени благодарение на финансирани от ЕС инициативи в областта на квантовите технологии, национални научноизследователски програми и частни инвестиции.

Следващи стъпки

Днешното съобщение се вписва в по-общите усилия и работа на ЕС по интегрирането на европейските квантови компютри и симулатори като ускорители на неговата инфраструктура за суперкомпютри. В бъдеще ще бъдат осигурени още квантови компютри. За по-нататъшното развитие на квантовите изчислителни технологии и по-специално на квантовия софтуер Комисията планира да създаде центрове за върхови постижения в услуга на науката и промишлеността, като се съсредоточи върху използването на квантовите компютри и симулатори както за академични, така и за промишлени приложения. Тези центрове, от които ще се ползват всички представители на промишлеността, академичните среди и потребителите на квантови технологии като цяло, ще бъдат ориентир за академичните и промишлените приложения на квантовите технологии. Те ще предоставят услуги, поддръжка и библиотеки на европейски организации аналогично на настоящите центрове за върхови постижения в областта на високопроизводителните изчислителни технологии.

Контекст

Ето и 17-те държави от СП EuroHPC, участващи в тази инициатива за квантови технологии: Белгия, Чехия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Швеция и Норвегия.

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) е правен и финансиращ субект, създаден през 2018 г., който създава условия за това ЕС и участващите в EuroHPC държави да съгласуват усилията си и да обединят ресурсите си с цел Европа да се превърне в световен лидер в областта на суперкомпютрите. През юли 2021 г. Съветът прие Регламента за СП EuroHPC и осигури допълнителни инвестиции в размер на 7 млрд. евро.

СП EuroHPC вече е финансирало хибридния проект за високопроизводителни изчислителни и квантови симулатори (HPCQS), който започна в края на 2021 г. Проектът има за цел да интегрира два квантови симулатора, всеки от които управлява около и дори над 100 квантови бита (кюбита), в два вече съществуващи суперкомпютъра:

  • суперкомпютъра Joliot Curie на GENCI, френската национална организация за суперкомпютри, във Франция и
  • суперкомпютъра JUWELS на центъра Jülich Supercomputing, в Германия.

По този начин HPCQS ще се превърне в инкубатор за квантови суперкомпютърни хибридни изчисления, който няма аналог по света.

Водеща инициатива за квантовите технологии

През 2016 г. различни европейски субекти с интерес в областта на квантовите технологии публикуваха квантов манифест и това доведе през 2018 г. до началото на водещата инициатива за квантовите технологии — финансирана от ЕС 10-годишна инициатива за съвместни научни изследвания и иновации на стойност 1 милиард евро.

Сега започва следващата фаза на тази инициатива, която се финансира по линия на програмата „Хоризонт Европа“. При нея ще се консолидира и разшири водещата роля на Европа в областта на квантовите технологии и ще се скъси разстоянието между резултатите от научните изследвания и промишленото приложение. Проектите в рамките на водещата инициатива в областта на квантовите технологии раждат и разработват технологии за дейности надолу по веригата, като например внедряването на квантови компютри и симулатори по линия на EuroHPC или разгръщането на инфраструктура за квантово разпределение на (криптографски) ключове (QKD) в европейската инициатива за квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI).