Днес Европейската комисия одобри първия пакет от стратегически планове по ОСП за седем държави: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Приемането на пакета представлява важна стъпка към въвеждането на новата ОСП на 1 януари 2023 г. Целта, заложена в новата ОСП, е да се подпомогне преходът към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще се разпределя по-справедливо между малките и средните семейни стопанства, както и сред младите земеделски стопани. Наред с това земеделските стопани ще получават подпомагане, предназначено за иновации — от точно земеделие до агроекологични производствени методи. С финансирането на конкретни действия в тези и други области новата ОСП може да осигури жизненоважна подкрепа за продоволствената сигурност и за земеделските общности в Европейския съюз.

В новата ОСП е предвиден по-ефикасен и по-ефективен начин на работа. Държавите от ЕС ще изпълняват национални стратегически планове по ОСП, като съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При изготвянето на своя стратегически план по ОСП всяка държава членка избира измежду широк набор от интервенции на равнището на ЕС, които адаптира и насочва към специфичните нужди и местните условия. Комисията провери дали всеки план е съобразен с десетте ключови цели на ОСП, които се отнасят до общите екологични, социални и икономически предизвикателства. Съответно плановете ще бъдат съобразени с европейското законодателство и следва да допринасят за постигането на определените в стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие цели на ЕС в областта на климата и околната среда, включително по отношение на хуманното отношение към животните.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски заяви: „Вече сме една стъпка по-близо до прилагането на новата ОСП за следващите пет години. Правим тази стъпка в решаващ момент, когато е пределно ясно колко е важно да се осигури стабилна подкрепа за нашия селскостопански сектор. Земеделските стопани се намират в трудна ситуация, белязана от рязкото увеличаване на производствените разходи вследствие на руската агресия в Украйна и неотдавнашната лятна суша. Селското стопанство е дългосрочен бизнес и европейските земеделски стопани трябва да разполагат с ясна правна и финансова рамка за бъдещето. Новата ОСП ще ни помогне да подкрепим стабилността на поминъка в селското стопанство и дългосрочната продоволствена сигурност, като насърчаваме развитието на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор. Приветствам усилената работа на държавите членки за приключване на техните планове и подпомагане на селскостопанските им сектори. Комисията ще продължи да предоставя насоки за оптималното използване на възможностите, които ОСП може да предложи на нашите земеделски стопани, селски общности и европейските граждани като цяло.“

През периода 2023—2027 г. ОСП ще получи финансиране в размер на 270 милиарда евро. Седемте плана, които бяха одобрени днес, обхващат бюджет от над 120 милиарда евро, включително над 34 милиарда евро, предназначени изключително за цели в областта на околната среда и климата и за екосхеми. Тази сума може да се използва например за насърчаване на практики, благоприятни за почвите, и за подобряване на управлението на водите и качеството на пасищата. По линия на ОСП може също така да се насърчават залесяването, предотвратяването на пожари, възстановяването на горите и тяхното адаптиране. Земеделските стопани, участващи в екосхеми, могат да получават различни финансови поощрения — например за забрана на пестицидите или за ограничаване на тяхната употреба, както и за борба с почвената ерозия. Между 86 % и 97 % от използваната национална земеделска площ ще се обработва при добри селскостопански и екологични условия. Ще бъде предоставено значително финансиране и за развиването на биологично производство, като повечето държави ще се стремят да удвоят или дори да утроят своите земеделски площи. За районите с природни ограничения, като например в планините или по крайбрежията, ще продължи да се отпуска специално финансиране за поддържане на селскостопанска дейност.

В контекста на руската агресия срещу Украйна и продължаващото значително покачване на цените на стоките Комисията прикани държавите членки да използват всички възможности, предвидени в техните стратегически планове по ОСП, за да укрепят устойчивостта на националните селскостопански сектори с цел подобряване на продоволствената сигурност. Това включва намаляване на зависимостта от синтетични торове и увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници — без това да води до рискове за производството на храни — както и насърчаване на по-устойчиви методи на производство.

Едно от основните предизвикателства пред европейското селско стопанство през следващите години е свързано с приемствеността между поколенията. От съществено значение е да се запази конкурентоспособността на селскостопанския сектор и да се повиши привлекателността на селските райони. Важно място във всеки одобрен план заема специфичното подпомагане за младите земеделски стопани в размер на над 3 милиарда евро, които ще достигнат директно до своите получатели в седемте държави. По линия на фондовете за развитие на селските райони ще бъде отпуснато подпомагане за хиляди работни места и местни предприятия в селските райони, като същевременно ще се подобри достъпът до услуги и инфраструктура, като например до широколентов достъп. В съответствие с дългосрочната визия за селските райони на ЕС нуждите на жителите на селските райони ще бъдат посрещнати и чрез други инструменти на ЕС, като например Механизма за възстановяване и устойчивост и европейските структурни и инвестиционни фондове.

След като одобри първите седем стратегически плана по ОСП, Европейската комисия остава изцяло ангажирана с бързото одобряване на оставащите 21 плана, като се вземат предвид качеството и навременността на реакциите след формулираните от нея забележки.

Контекст

Европейската комисия представи предложението си за реформа на ОСП през 2018 г., като въведе нов начин на работа за модернизиране и опростяване на политиката на ЕС в областта на селското стопанство. След продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение и новата ОСП беше официално приета на 2 декември 2021 г.

Определеният от съзаконодателите краен срок за представяне на стратегическите планове по ОСП от страна на държавите членки беше 1 януари 2022 г. След получаване на плановете, до 25 май 2022 г. Комисията изпрати писма със забележки до всички държави членки. В съответствие с принципа на прозрачност писмата бяха публикувани на уебсайта Europa заедно с реакциите на всички държави членки. След това беше възобновен структурираният диалог между службите на Комисията и националните органи, за да се решат оставащите проблеми и да се финализират преразгледаните планове по ОСП. За да бъде одобрен, всеки план трябва да бъде пълен и съвместим със законодателството, както и достатъчно амбициозен, за да постигне целите на ОСП и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата.