Ozon Онлайн търговецът на дребно Ozon е договорил с притежателите си условията за преструктуриране на емисията конвертируеми облигации на стойност 750 млн. долара, като компанията ще може да изкупи облигациите в рубли или долари със собствени средства.
“В резултат на преговорите с притежателите на облигации базираната в Кипър Ozon Holdings plc постигна споразумение с притежателите на 35,9% от облигациите, включително с комитета на притежателите на конвертируеми облигации, относно условията за преструктуриране на емисията на стойност 750 млн. долара”, се казва в съобщение за пресата.
Компанията ще изкупи предсрочно облигациите в рубли или долари по избор на облигационерите.
Плащанията ще бъдат до 85% от номиналната стойност на рублевите облигации и до 67% от номиналната стойност на доларовите облигации, включително лихвите, натрупани до 24 август, и такса за участие в споразумението за неотчуждаване.
Американските облигационери ще могат да получават плащания само в долари. Компанията планира да изкупи ценните книжа със собствени средства, се казва в материала. Гласуването за преструктуриране ще се проведе на събранието на притежателите на 17 октомври.
Ако инвеститорите вземат решение за преструктуриране, то ще влезе в сила само след споразумение с британските и кипърските органи за санкции.
След като решението влезе в сила и ако бъдат изпълнени другите условия на преструктурирането, компанията планира да извърши плащания към притежателите в рамките на около две седмици, заключи Озон.
На 28 февруари фондовата борса Nasdaq преустанови търговията с акции на Ozon, както и с ценни книжа на други компании, извършващи дейност в Русия.
Ozon има конвертируеми облигации за около 750 млн. долара, емитирани през 2021 г. (облигации).
Съгласно условията на облигациите, ако търговията с акции на Ozon на фондовата борса бъде спряна за седем или повече работни дни, настъпва събитие, което дава право на притежателите на облигации да поискат предсрочно изплащане на главницата и натрупаните лихви по нея.
На 1 юни Ozon сключи споразумения за отсрочване с групи руски и чуждестранни облигационери, за да улесни преструктурирането.
Документите са подписани общо от притежателите на 35,9% от облигационната емисия. Те се съгласиха да не предприемат никакви действия за принудително изпълнение срещу Ozon поради евентуално техническо неизпълнение на задълженията по облигациите.
Споразуменията бяха валидни до 23 септември.