Скринингът на чуждестранните инвестиции и контролът върху износа имат решаваща роля за опазването на европейската сигурност и обществен ред. Това е резултат от два доклада, приети вчера от Европейската комисия: докладът относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и докладът относно Регламента за контрол върху износа.

През 2021 г. Комисията направи анализ на над 400 преки чуждестранни инвестиции в Съюза, за да гарантира, че те не застрашават сигурността или обществения ред в държавите от ЕС. Всички държави — членки на ЕС, с изключение на две, вече разполагат с механизми за скрининг или такъв механизъм е в процес на въвеждане. Междувременно в рамките на режима на ЕС за контрол върху износа през същата година държавите членки разгледаха около 40 000 искания за износ на стоки с потенциална военна употреба към държави извън ЕС на стойност 38,4 милиарда евро, като в малко над 550 случая този износ бе блокиран.

Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: Във време на все по-големи предизвикателства за сигурността и по-специално непровокираната военна агресия на Русия в Украйна, от решаващо значение е да разполагаме с функциониращи стратегически инстументи за контрол върху търговията и инвестициите. В сътрудничество с нашите международни партньори ЕС въведе контрол върху износа, за да санкционира Русия за провежданата от нея опустошителна война в Украйна. ЕС остава отворен за чуждестранни инвестиции, но тази отвореност не е безусловна. Тя трябва да бъде балансирана. Необходимо е да продължим да укрепваме възможностите ни за осигуряване на този баланс.

Скрининг на ПЧИ

Това е вторият годишен доклад относно скрининга на ПЧИ и първият, който обхваща цяла календарна година, тъй като Регламентът на ЕС относно скрининга на ПЧИ започна да се прилага изцяло през октомври 2020 г. От създаването на механизма за сътрудничество Комисията е извършила скрининг на над 740 сделки с ПЧИ.

Вторият годишен доклад показва, че през 2021 г. използването на този механизъм се е увеличило. В основните констатации от него се подчертава, че:

  • По-голямата част от ПЧИ не представляват проблем от гледна точка на сигурността/обществения ред и се одобряват бързо (както на равнището на държавите членки, така и в съответствие с регламента).
  • Комисията е приключвала много бързо оценката на сделките с ПЧИ, за които държавите членки са извършили уведомления: 86 % от тях са били оценени само за 15 календарни дни.
  • Механизмът на ЕС не възпрепятства отвореността на ЕС по отношение на ПЧИ. При по-малко от 3 % от сделките се достига до издаване на становище на Комисията, като акцентът продължава да бъде върху сигурността и обществения ред.
  • С доклада на ЕС се дава много по-добра представа за инвестиционните модели. Той показва, че петте основни държави като краен инвеститор през 2021 г., за които е постъпило уведомление, са САЩ, Обединеното кралство, Китай, Каймановите острови и Канада. Руските ПЧИ представляват по-малко от 1,5 % от случаите, а беларуските — 0,2 %.
  • ПЧИ обхващат широк кръг от сектори, но повечето случаи, за които е постъпило уведомление, се отнасят до производствената сфера (44 %) и обхващат разнообразен набор от отрасли, включително отбраната, авиокосмическата промишленост, енергетиката, здравеопазването, полупроводниковото оборудване и информационните и комуникационните технологии (32 %).

Като цяло Регламентът за ПЧИ функционира бързо и ефикасно, като предоставя набор от полезна информация и предотвратява инвестициите, пораждащи рискове за сигурността, но същевременно не ограничава потока от чуждестранни инвестиции.

Контрол върху износа

Това е вторият доклад относно контрола върху износа съгласно актуализирания Регламент за контрол върху износа, който влезе в сила на 9 септември 2021 г. и обхваща 2020 г.

Докладът обхваща износа на изделия с двойна употреба, т.е. изделия, които могат да се използват за граждански и военни цели. От него става ясно, че през 2020 г. общият разрешен износ на такива изделия е възлязал на около 31 милиарда евро.

С новия набор от правила на ЕС бе засилен контролът върху износа чрез въвеждането на ново измерение, свързано със „сигурността на хората“, опростяване на процедурите и повишаване на гъвкавостта и прозрачността на системата за контрол върху износа. В рамките на Регламента относно кибернаблюдението и нововъзникващите технологии работят експерти, като се обръща специално внимание на прилагането и изпълнението на контрола от страна на държавите членки. Новите правила също така позволяват на ЕС да работи в по-тясно сътрудничество с държавите партньори за повишаване на глобалната сигурност и насърчаване на установяването на еднакви условия на конкуренция.

Като цяло Регламентът за контрол върху износа направи рамката за контрол върху износа по-ефективна, гъвкава и ориентирана към бъдещето, като същевременно улеснява международното сътрудничество в областта на сигурността.