Как да изготвите бизнес план?

19

В следващите редове ще прочетете каква е структурата и кои са важните стъпки за съставянето на бизнес план.

Това е документ, който се изготвя за нов проект, стартиране или развитие на бизнеса. Той е необходим за вътрешните и външните потребители. Когато се стартира нов проект, този документ се представя на инвеститорите, които са вътрешните потребители. Банките и потенциалните бизнес партньори са външните потребители.

Какво трябва да съдържа бизнес планът

Бизнес планът винаги започва с кратък обобщаващ текст. Хората, които ще решават дали да го финансират най-често разглеждат първата и последната страница на документа, защото там се намира същността на проекта и необходимия бюджет. Останалите страници ще бъдат разгледани от експерти и бизнес анализатори.

Бизнес планът обикновено се изготвя за пет години. Обемът му е около 100 – 120 страници. Това е идеалният размер, ако бъде по-голям ще е труден за четене, а по-малък прави изданието да изглежда недостатъчно проучено.

Обобщение на проекта
Представете няколко страници резюме описващо проекта – партньорствата, стратегията за изпълнение, финансовите прогнози (печалба, инвестиции, разходи и др.). Например, ако откривате фабрика напишете къде ще бъде разположена тя, какъв ще е нейният обем и капацитет.

Резюмето на проекта се намира в края на документа и е извадка от първата част на бизнес плана. В него са включени елементите на маркетинговата стратегия и кратки финансови данни. Също така се посочват условията на проекта за банката или инвеститора. Дали ще получат процент от бизнеса и печалбата.

Целият бизнес план се състой от 10 глави. В първа глава разяснете същността на проекта и каква полза ще имат инвеститорите. Заинтригувайте ги и им покажете, че ще имат голяма полза, ако инвестират във вашия проект.

Описание на компанията
Във втора глава на бизнес плана трябва да представите компанията. Това се прави, за да се докаже, че съответствате с интересите и ценностите на инвеститора.

Освен това посочете целите си, както и начина, по които ще ги постигнете. Представете основните продукти, ако имате много артикули, разделете ги на категории и опишете детайлите им.

Включете и настоящите икономически показатели (печалби и разходи) в описанието на компанията.

Оценка на бизнес средата
В тази част се описват промените: дали пазарът се разраства или намалява, кой пазарен сектор искате да заемете и какъв потенциал има той. Не забравяйте да проучите и конкурентите си, като представите реалистична оценка. Наблюдавайте и поведението на потребителите: как купуват продуктите, за какво го правят и как ги използват.

Представяне на продукта
Oписва се продуктът, как се използва, какви са неговите качества и недостатъци.

Информация за пазара и потенциалните зони за продажба
Посочете общата стойност на пазара, а анализаторите ще проверят начина, по който сте я изчислили. В бизнес плана можете да напишете: “Смятаме, че пазарът е такъв и такъв” – това също е приемливо, но увеличава риска за инвеститорите. Друг по-надежден начин, по който можете да го направите е да кажете: “Възложихме на изследователска компания да анализира пазара и тя предостави информация за неговия капацитет и средствата от него”. Или пък: “Успяхме сами да оценим пазара, като използвахме свободни източници”.

Втора част на този раздел са потенциалните обекти за продажба. Инвеститорите трябва да разберат какви канали за популяризиране ще използвате и как ще взаимодействате с потребителите.

Организационен план
Определя се кой ще реализира проекта. Описва се екипа на проекта, длъжностите и изискванията към служителите.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Защо е важна дигитализацията на бизнеса?
13 причини за конфликти
Етапи на изграждане на екип според Тъкман

Производствен план
Дори ако ще предлагате услуги трябва да посочете, колко от тях ще бъдат предоставяни месечно. За продукта пък ще е добре да опишете причините за избора на дадена технология. В същия параграф представете целия производствен процес: как се съхраняват и обработват суровините, как се опаковат, след това как се складират и изпращат.

План за продажбите и маркетингова стратегия
Това е един от най-важните раздели, защото той показва по какъв начин и чрез кои канали ще покажете продукта на клиента.

Анализ на ресурсите
Този раздел най-често се пропуска, когато става въпрос за услуги. Той предоставя общи данни: информация за строителни и производствени обекти, работна ръка, суровини, материали и капиталови инвестиции, необходими за създаването или наемането на тези обекти.

Оценка на рисковете

  • Продавате грешния продукт, който не е популярен и модерен.
  • Предлагате го на неправилното място – не познавате клиента си и не знаете дали той изобщо съществува.
  • Избрали сте грешното място за популяризиране на продуктите си.
  • Друг важен риск са участниците в проекта (акционери, мениджъри, служители, доставчици и т.н.), които могат да не намерят общ езики да възникнат конфликти.
    Съществуват и финансови рискове, ако не разпределите правилно средствата си.

Финанси
Тук е необходимо да си направите таблица (приходи/разходи), от която инвеститорът ще може да види как ще бъдат разпределени паричните средства. Направете прогноза, колко планирате да похарчите за маркетинг, колко струва клиента, каква е заплатата и т.н. Посочете какъв доход ще получите въз основа на продуктовата гама. Изчислете след колко време ще сте си възвърнали инвестицията.