Ролята на лидерството в управлението на една организация е неоспорима. Това създава приятелски екип, прави бизнеса конкурентоспособен и създава ясни и дългосрочни цели. Съвременният лидер не само управлява, но и делегира, дава пример, комуникира правилно с екипа и е една крачка пред конкурентите. Това поражда въпроса: защо е важно да бъдеш лидер? По-добре ли е да бъдеш добър лидер?
Нека да разгледаме подходите на известни личности и бизнес треньори и да анализираме значението им за съвременния бизнес.

Ицхак Адизес
Ицхак Адизес е експерт в областта на подобряването на ефективността на бизнеса, преподавател, автор на книги и бизнес консултант. Неговата теория за жизнения цикъл на фирмата преобръща с главата надолу съвременния мениджмънт и се превръща в класика на мениджмънта.
Той идентифицира четири лидерски подхода, въз основа на които се изграждат стиловете на управление: PAEI.
P (производител)
Осигуряване на резултатите на компанията в краткосрочен план. Лидерът на този стил на управление постига високи резултати. Той е продуктивен и бързо се издига по кариерната стълбица, реализирайки целите на компанията.
Начини за развиване на компетенциите P:
– Систематизиране и ясно определяне на отговорностите на служителите;
– да обединявате екипи със сходни стилове на управление;
– да определяте приоритети и да правите най-важните неща;
– Научете се да казвате “не”;
– Организирайте се;
– да делегирате част от работата на екипа.
A (администратор)
Административната страна на организационните процеси, която осигурява ефективността на компанията. Стилът на управление на този мениджър е систематичен и ориентиран към резултатите. Процесите в компанията са ясно дефинирани и всеки служител изпълнява задълженията си според ясни инструкции.
Начини за развиване на компетенциите на “А”:
– Да участва в обсъждането на проблеми, да предлага собствени решения;
– Не се страхувайте от несигурността, а я превърнете в необходима част от процеса;
– Намалете контрола и се доверете на знанията и опита на другите;
– да не се страхуватЕ от промени и да позволяватЕ на екипа да поема инициативата и да прави грешки.
– Не прибързвайте със заключенията, като имате предвид важността на ориентацията, а не на бързината на вземане на решения.
E (предприемач)
Да отговаря за дългосрочните резултати на компанията. Лидерът на това ниво е склонен към иновации, стратегическо мислене, проектна дейност, генерира нови идеи и избира актуалните тенденции. Разбира и знае какви стъпки да предприеме, за да подобри дейността си.
За да се развие компетентността “Е”, е необходимо:
– не бърза със заключенията, вслушва се в мнението на другите;
– обективна оценка на времето, необходимо за реализиране на иновативна идея;
– Определете крайни срокове за вземане на окончателни решения;
– Не нарушавайте съществуващите правила.

I (интегратор)

Интегрирайте служителите в компанията, като създадете система от ценности, корпоративни правила и мотивация. На първо място, интегриращият лидер развива комуникацията в екипа, прави взаимодействието хармонично и развива връзките. Такъв лидер вдъхновява служителите, създава корпоративната култура, уважава се от колегите и е пример за подражание.
Стъпки за развиване на компетентността “Е”:
– Доверете се на интуицията си;
– Не се страхувайте от спорове;
– Вземайте трудни решения за себе си;
– Използвайте здрав разум и преценявайте всички възможности за решаване на проблеми;
– Разберете, че няма промяна без конфликт.
Ицхак Адизес показва лидерството чрез примера на човешката ръка. И петте пръста са необходими и всеки от тях има важна функция. Някои хора смятат, че лидерството е показалецът. Такова лидерство обаче е необходимо в началото на организацията и по време на криза. Всъщност лидерът е палецът на ръката. Палецът е този, който взаимодейства с всички пръсти на ръката и я кара да работи пълноценно.
За да може екипът да покаже ефективни резултати, лидерът и екипът трябва да работят заедно, да си помагат и да се допълват. Трябва да работите като едно цяло; с други думи, екипът трябва да се превърне в пръстите на една ръка.

Маршал Голдсмит
Американски писател, бизнес експерт, консултант и един от най-влиятелните мислители в областта на мениджмънта работи върху мотивационна и бизнес литература. Описвайки своя подход към лидерството, Маршал използва четири прости думи:
1. Целенасочено.
2. Бързо.
3. Положително.
4. Просто.
Човекът, който става ръководител на екипа, трябва първо да се превърне от силен изпълнител в лидер, като се асоциира с “ние”, а не с “аз”. Това е разликата между “постигащия” и лидера. Важно е в екипа да се включат силни хора, майстори в своя занаят. Екип със средни способности ще постигне среден успех. Важно е да изберете най-добрите, за да постигнете високи резултати.
Лидерът трябва да развие редица качества по пътя си към това да стане лидер:
– Смелост (да знаеш, че трябва да се подобриш, и да бъдеш упорит);
– Смирение (да признава собствените си умения и професионализма на другите).
– Дисциплина (за постигане на последователност в работата).
В продължение на 16 години Маршал Голдсмит провежда изследвания на програми за развитие на лидерството и определя 5 начина да станете по-добър лидер в екипа си:

1.Изберете да промените личното си поведение, което ще повиши ефективността ви като лидер.
2. Проучете колегите си как можете да подобрите тези модели.
3. Получете 360-градусова обратна връзка за нивото си на ефективност от колеги, които уважавате.
4. Вслушайте се в техните идеи и направете промените, които наистина ще подобрят ефективността ви.
5. Извършете анализ на промяната на вашата ефективност.
Не е нужно лидерът да се преструва, че знае всичко: не е нужно да бъде експерт във всички научни области. Ако като ръководител на компанията не сте експерт по дадена тема, можете да изберете да играете различна роля в групата. Лидерът може да действа като фасилитатор, да даде възможност на другите да открият своите умения, да проявят творчество и в резултат да доведе целия екип до успех.
Важно е да давате пример на служителите си, а не да ги поучавате. Ако лидерът каже: “Работете по-усърдно!”, тя просто ще бъде предадена на другите служители и нищо няма да се промени в резултат на това. Ако искате компанията ви да се придържа към определени правила, първо дайте пример.

Стивън Кови
Стивън Кови е американски експерт в областта на лидерството и организационния мениджмънт, бизнес треньор, лектор, автор на книги за бизнеса и по-специално на най-влиятелната книга за последните 100 години (според главния изпълнителен директор) “Седемте навика на високоефективните хора”.

Едно от важните качества на лидера е фокусирането върху универсални и непреходни принципи, които са своеобразен компас за по-нататъшни действия и решения. Тези принципи са очевидни, великите философии са изградени върху тях, те са основата: това са ценности като честност, състрадание, доверие и т.н. Ако човек превърне тези черти в навици и ги следва, характерът му се променя и се формира моралният авторитет, необходим за лидерството.

Стивън Кови изтъква 7 навика на високоефективните хора:
1. Бъдете проактивни. Лидерът трябва да мисли за нуждите на екипа, клиентите, промените на пазара и тенденциите в сферата на дейност на компанията. Успехът на един лидер зависи до голяма степен от тези фактори: как отбелязва добре свършената работа, дали е наясно с това, върху което работи екипът му в момента, и дали има дългосрочни цели.
2. Не отлагайте нещата “за по-късно”. Лидерът не бива да живее в постоянно претоварване, стрес и напрежение, отлагайки нещата, решенията или общуването със семейството. Той трябва да придобие навика да постига баланс между работата и семейството и да бъде пример за подражание за своите служители.
3. Започнете с мисъл за целта. Поставянето на цели е важно. Но по-ценно е изпълнението на тези цели. Когато лидерите споделят с екипа не само целите, но и инструментите, правомощията и компетентността си, те стават едно цяло. Да започнете от края означава да подготвите екипа си за успех още в самото начало.
4. ,,Наточете триона.” Ръководителят трябва да работи всеки ден за развиване на взаимоотношенията със служителите, за изграждане на умения и увереност. Важно е да подкрепяме служителите и да подкрепяме желанието им да се развиват професионално, да осигуряваме среда за корпоративно обучение. “Острието” на триона трябва да се наточи, преди да е необходимо. Ако това се пренебрегне, работата ще бъде много трудна за изпълнение по-късно.
5. Синергията е важна. Служителите на компанията са нейният най-голям актив. Хората не могат да бъдат показвани в цифров вид, но те генерират печалби, работата им се отразява в обратната връзка с клиентите и създават климат в екипа. Ръководителят трябва да помни, че именно синергията обединява възможностите на хората и прави възможно постигането на цели, които човек не може да постигне с единични усилия.
6. Разберете служителите си. Всеки човек е различен и лидерът трябва да разбира и приема различията в другите. Разбирането на служителите ще разшири обхвата на взаимното взаимодействие.
7. Подчертайте важните и спешните неща. Ръководителят трябва да може да определя приоритетите си и да се стреми да бъде систематичен и подреден. Знайте какво е важно на този етап от работата, какво може да се отложи и какво не може да се отложи.
Осмият навик на високоефективния човек е публикуван от Стивън Кови по-късно през 2004 г. В него се казва, че лидерът трябва да намери своя глас и да вдъхнови другите да намерят своя. За да се превърнете в истински ефективен лидер, трябва да развиете 4 аспекта на себе си: физически, емоционален, духовен и интелектуален, а да откриете своя глас означава да откриете уникалната си лична значимост за общото благо. Това е корпоративният глас на компаниите, които ще преодолеят множество кризи по пътя си, ще издържат, ще процъфтяват и в резултат на това ще имат огромно влияние върху бъдещето на цялата планета.
Лидерството е вътрешният стремеж на индивида, който го призовава да постигне най-високата цел, но не за лична изгода, а за благото на другите. Каквито и ползи да има лидерът при ръководенето и управлението на другите, основната му цел е да се увери, че трудът му не е напразен и че животът на другите се променя към по-добро.
“Докато чакате, не седнете без работа. Поддържайте положителна нагласа. Запазете чувството си за хумор. Поддържайте ред в личния си живот и в работата си. Не се страхувайте да правите грешки; страхувайте се само от липсата на творчески, конструктивни и коригиращи реакции на тези грешки. Насърчавайте подчинените си да постигат успехи. Прекарвайте два пъти повече време в слушане, отколкото в говорене. Съсредоточете всичките си способности и усилия върху текущата задача, без да се тревожите за следващата или за следващото повишение. Такъв трябва да бъде истинският лидер и високоефективният служител.”
Стивън Кови